Top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van 123feestje.nl

I.  ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder “de huurder” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met 123feestje.nl,    hierna te noemen “de verhuurder”,  een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

II.  AANBIEDINGEN
Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

III.  OVEREENKOMST                                                                                                
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met de verhuurder eerst dan tot stand nadat deze een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de huurder daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. De verhuurder is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de huurder zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.  

IV.  DUUR VAN DE HUUR
1. De huur gaat in op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt van de verhuurder of diens transporteur.
2. De huur eindigt:
a. Wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de overeengekomen datum, zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen.
b. In alle andere gevallen op de dag dat het gehuurde aan de verhuurder oftransporteur van de verhuurder wordt afgegeven, onder voorwaarde dat dit geschiedt op afgesproken tijd.
c. Indien geen bepaalde einddatum is overeengekomen, doordat schriftelijk en met een opzegtermijn van tenminste één week, de verhuurder de huur opzegt. Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd. Zodra de huurperiode beëindigd is, is de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning verplicht het gehuurde terug te geven aan de transporteur van de verhuurder en wel in de oorspronkelijke en gereinigde staat. Met gereinigde staat word bedoeld, droog en schoon terug inleveren, bij flinke vervuiling van het gehuurde zullen € 35,- schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht om het gehuurde te (laten) terughalen, zonder rechterlijke tussenkomst, waar het zich ook moge bevinden. Alle kosten, zoals bijvoorbeeld het demonteren, opladen, vervoeren, afladen enz. komen volledig ten laste van de huurder.
3. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde is de huurder een schadevergoeding verschuldigd van 1 dag huur per dag dat het te laat wordt geretourneerd plus  extra transportkosten die de verhuurder maakt. De verhuurder behoudt onverminderd het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen. Indien het gehuurde niet na 3 weken is geretourneerd wordt een factuur met de nieuwprijs van het gehuurde verstuurd.
4. De huurder kan geen eigendomsrechten op het gehuurde doen gelden.

V.  RESERVERING EN ANNULERING
1. Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij de verhuurder te reserveren. Deze reservering zal schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden ondertekend. Ook is reservering via mail mogelijk.
2. Onverminderd het voorgaande kan de huurder de reservering voor het tijdstip van de ter beschikking stelling van de gehuurde zaak, annuleren. Dit dient uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de afgesproken verhuring schriftelijk te  geschieden.
3. Daar bbq pakketten versproducten zijn is annulering alleen mogelijk 5 dagen voor levering.


VI. LEVERING EN TERUGLEVERING
1. Opgave van de datum waarop het gehuurde aan huurder ter beschikking zal worden gesteld, geschiedt altijd bij benadering.
2. Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de verhuurder of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, is de huurder gehouden om op de afgesproken tijd en plaats het gehuurde in ontvangst te nemen, al dan niet vertegenwoordigd door een gemachtigde, bij gebreke waarvan de verhuurder gerechtigd is het gehuurde terug te nemen en alle extra kosten in rekening te brengen. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen, of in ontvangst te nemen blijven onverkort de transportkosten verschuldigd, onverminderd ons recht alsdan vrijelijk over het gehuurde te beschikken.
3. De afhaling of de in ontvangst name door huurder, geldt als de erkenning van ontvangst van het gehuurde in perfecte staat.
4. Bij in ontvangst name is de verhuurder of diens transporteur gerechtigd een foto te nemen van het identiteitsbewijs en de bankpas van de ontvanger.
5. Terugname door de verhuurder betekent geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 1 week na de terugname, zaterdag, zon- en feestdagen niet inbegrepen om schriftelijk aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minder-waarde en dergelijke bekend te maken. De huurder heeft na ontvangst van dit schrijven 48 uur de tijd, zon- en feestdagen niet inbegrepen, de schade in de magazijnen van de verhuurder op tegenspraak te komen vaststellen. Indien de huurder, na verloop van deze termijn, niet reageert, is verhuurder gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te gaan en de kosten aan de huurder in rekening te brengen, onverminderd het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
6.Het is huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecues e.d., in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen zoals heaters en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst dat geen schade aan het tentdoek kan worden gebracht.
7.Het gebruik van papieren/versieringen die vlekken veroorzaken zijn niet toegestaan.
8.De tenten zijn bruikbaar onder normale weersomstandigheden, mits goed gezekerd met bijgeleverde materialen(indien niet voldoende aanwezig, dient de huurder hier zelf zorg voor te dragen). Indien weersomstandigheden met windkracht 4 of hoger of weerswaarschuwingen raden wij huurder aan om de tent af te breken. Eventuele schade aan onze tenten zal ten allen tijde op de huurder verhaald worden.
9.Teveel bestelde drank kan in redelijke mate retour, er geldt echter een maximum van 20% van uw bestelling.
10. De gehuurde zaken dienen geretourneerd te worden in de staat waarin ze zich bevonden bij het in ontvangst nemen door de huurder. Indien na teruggave blijkt dat zaken beschadigd zijn dan wel niet goed schoongemaakt zijn, niet compleet retour, dan komen de schade die De Verhuurder hierdoor lijdt en de kosten die De Verhuurder hierdoor moet maken voor rekening van de huurder. De kosten die De Verhuurder moet maken voor het schoonmaken van de producten bedragen 25,- euro per uur.

VII.  RISICO
1. Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico - inclusief transportrisico - van de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook ingeval van overmacht. De huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde.
2. Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein gebruik wordt gemaakt, is de huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend.
3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde zaken.
4. Indien en voor zover wij het transport, verzending, verpakking of dergelijken op ons nemen wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door de huurder aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de huurder alle risico in deze op zich, inclusief schuld/ nalatigheid van de vervoerder.
5. Eventuele specifieke wensen van de huurder inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de huurder verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

VIII.  AANSPRAKELIJKHEID
1. Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van de huurder.
2. De verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze overeenkomst is bepaald. De verhuurder zal derhalve in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet-verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. De huurder heeft met name geen recht om betaling van de huurprijs te weigeren, dan wel de ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen op grond van beweerde toerekenbare tekortkoming aan de zijde van verhuurder, behoudens indien deze toerekenbare tekortkoming is te wijten aan opzet aan de zijde van verhuurder zelf. In het bijzonder is de verhuurder niet aansprakelijk voor enige schade door huurder of derden geleden schade ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van de verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van de verhuurde zaken.

IX.  RECLAMES
1. Eventuele reclames worden door de verhuurder slechts in behandeling genomen indien zij de verhuurder rechtstreeks binnen 24 uur, zon- en feestdagen niet inbegrepen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na de factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de huurder geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

X. RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK
1. Gedurende de huurperiode is de huurder gehouden al datgene te doen en te laten, zoals een goed huurder betaamt. In ieder geval zal de huurder de volgende regels in acht nemen:
a. De huurder is verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en er voor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften plaatsvindt.
b. Gedurende de huurperiode is de verhuurder te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren. De huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen.                                                                                                    
c. Hij dient het periodieke onderhoud van het materiaal te doen volgens de onderhoudsvoorschriften die hij uitdrukkelijk erkent ontvangen te hebben bij de ondertekening van deze overeenkomst. Dit onderhoud geschiedt op zijn kosten en kan eventueel op aanvraag door de verhuurder, voor rekening van de huurder, uitgevoerd worden.
d. Hij dient ervoor te zorgen dat de compressoreninstallaties horizontaal worden opgesteld.            
e. Hij dient het elektrisch materieel vakkundig aan het net aan te sluiten op de juiste spanning.
f. Hij dient in acht te nemen alle wettelijke en reglementaire voorschriften ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het gebruik van het gehuurde meebrengen, zoals: belasting, vergunningen, verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen enz.
g. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle aanspraken of aanvragen van dien aard.                      
h. De huurder is verplicht alle wettelijke of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten verrichten zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.                                                  
i. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.              
j. Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens de verhuurder uitgevoerd. De huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt. Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van de verhuurder, weshalve alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik voor rekening van de huurder zijn. Mankementen dienen terstond schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld.
k. De tijdsduur, nodig voor verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden is in de huurperiode begrepen, behoudens wanneer het gaat om herstelwerkzaamheden.


XI.  PRIJZEN
1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van de verhuurder:                                                           
a. gebaseerd op levering vanaf het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van de verhuurder,      
b. inclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,                                  
c. exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering,
d. vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
2. De huurprijs wordt berekend naar gelang de lengte van de huurperiode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Alle kosten van vervoer komen ten laste van de huurder, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

XII.  TRANSPORT 
1. Indien en voor zover wij het transport, verzending, verpakking of dergelijken op ons nemen wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door de huurder aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/ koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de huurder alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
2. Huurder dient ervoor te zorgen, dat de plaats van bestemming gemakkelijk te bereiken is voor gemotoriseerd transport. Aan het einde van de huurperiode dienen de goederen voor oplading klaar te liggen. 

XIII.  OVERMACHT
Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. 

XIV.  BETALING EN ONTBINDING
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2. Alle door de huurder verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3. Ingeval de huurder:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,                            
heeft de verhuurder door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de huurder op grond van de door de verhuurder verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.
4. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de huurder van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
5. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de huurder. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de huurder verschuldigde bedrag.
6. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied de woonplaats van de verhuurder is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
7. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

XV. CADEAUBONNEN/TEGOEDBONNEN
1. Om een cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in de "winkelwagen" te plaatsen. Tijdens het bestelproces vult u vervolgens de exacte code in binnen het vak kortingscode en klikt u op toepassen.
2. De cadeaubonnen/ tegoedbonnen zijn te besteden via de website 123feestje.nl
3. De tegoedbonnen zijn 1 jaar geldig vanaf afgifte
4. Cadeaubonnen/ tegoedbonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
6. De restwaarde van de cadeaubon/ tegoedbon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen.
7. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen)/ tegoedbon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: acceptgiro, kortingscode, iDEAL, Maestro, op rekening.
8. De cadeaubonnen/ tegoedbonnen zijn niet geldig op drank en etenswaren.
9. Het is niet toegestaan cadeaubonnen/ tegoedbonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen/ tegoedbonnen wordt ontzegd.